Engelli İşçi

Özümüzle Üretiyoruz Projesi’nin 9. çalışma dönemi tamamlandı.

Özümüzle Üretiyoruz Projesi’nin 9. çalışma dönemi tamamlandı. 1 Ocak 2015 de başlayan 9. dönem 93 engelli adayın istihdam edilmesiyle 31 Aralık 2015’de sona erdi.

2005 yılından bugüne İŞKUR desteğiyle hayata geçirdiğimiz Özümüzle Üretiyoruz Projesi’nde engelli açığı bulunan özel sektör kuruluşlarında istihdam edilen aday sayısı 9. proje dönemi sonunda 3495’e ulaşmıştır.

Proje ile engelli bireylerin, başta engel olmak üzere, eğitim, iş tecrübeleri ve vasıflarına uygun iş ortamlarında istihdamı  gerçekleştirmektedir.
Proje ile engelli istihdam zorunluluğu bulunan iş yerlerine çalışma ortamlarına uygun, üretimlerine katkı sağlayacak engelli istihdam imkanı sunulmuştur.
Özümüzle Üretiyoruz Projesi gösterilen başarı, projenin devam etmesi için işveren ve engellilerden gelen talepler doğrultusunda tekrar İŞKUR’a sunulmuştur.

Engellilere karşı istihdam sürecinde ayrımcılığı önlemeye ilişkin nasıl bir düzenleme vardır?

5378 sayılı Engelliler Hakkında Yasanın 14’üncü maddesinde; “İşe alımda; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde engellilerin aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.

Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engeliyle ilgili olarak diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz. Yine 4857 Sayılı İş Kanununun 5 Maddesi de aynı şekilde işe alımda ayrım yapılamayacağını düzenlemektedir. Aynı zamanda ayrımcılık yapıldığının tespiti halinde işverenin tazminat ödeyeceğini hüküm altına almaktadır.

Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve işyerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işyerleri tarafından yapılması zorunludur. Engellilik durumları sebebiyle işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engellilerin istihdamı, öncelikle korumalı işyerleri aracılığıyla sağlanır. Şeklinde düzenlemeler mevcuttur.

İşverenler iş yerlerinde engellilere yönelik düzenleme yapmakla yükümlü müdür?

a) Memurlar için: “engelli memur çalıştırmak zorunda olan kurum ve kuruluşlar çalışma yerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek, gerekli tedbirleri almak ve engellilerin çalışmalarıyla ilgili özel yardımcı ve destekleyici araç-gereçleri temin etmek zorundadır. Belirli bir mesleği olan engellilerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan engelliler, engel durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait kadrolarda çalıştırılır. Engelliler, engellerini artırıcı veya ek engel getirici işlerde çalıştırılamazlar.

b) İşçiler için: işverenler, işyerlerini, imkânlar ölçüsünde, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işyerleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. Engelliler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek ve engellerini arttıracak işlerde çalıştırılamaz. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri, engellinin durumuna göre belirlenir.