Sık Sorulan Sorular

ÖTV Muafiyetinden kimler faydalanabilir?

ÖTV Muafiyetinden;

a) H Sınıfı sürücü belgesi olan ortopedik engelliler (sağ kolu sağlam olanlar hariç) ile

b) %90 ve üzeri rapor alabilen tüm engelliler faydalanabilir.

Ayrıca kendisi araç kullanamayacak şekilde engelli olduğu halde, muafiyetten faydalananların aldığı araçları kullanacak kişi sınırlaması kaldırılmıştır.

Malulen emekli olmanın şartları nelerdir?

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla malulen emekli olunabilecektir.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan kişilerde 10 yıl şartı aranmamaktadır.

Ancak ilk kez sigortalı olduğu tarihte %60 veya daha fazla çalışma gücü kaybı bulunan veya ileride maluliyet oranını geçecek şekilde engeli bulunan sigortalı bu haktan faydalanamamaktadır.

İlgili Konular:

Engelli maaşını kimler alabilir?

Engelli Maaşı için;

a) T.C. vatandaşı olan,
b) Herhangi bir işte çalışmayan,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olmayan,
d) Nafaka almayan veya alabilecek durumda olmayan
e) Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan,
f) Kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunmayan engelliler,

gerekli şartları taşıyor olarak kabul edilir.

Engelli Maaşı onaylanan engellilere;

• Yaşlı aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,
• Engelli aylığı: 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,
• Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığı: 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,
• 18 yaş altı engelli yakını aylığı: 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,

ödeme yapılır.

Evde bakım hizmetinden kimler faydalanabilir?

a) Engel derecesi %50 ve üzerinde olup, raporlarında “Ağır Engelli” kısmında “ EVET” ibaresi olanlar,

b) Başkasının yardımı ve bakımı olmadan günlük hayatını devam ettirmesi mümkün olmayanlar (yeme, içme, tuvalet ve temizlik vb. ihtiyaçlarını tek başına gideremeyecek)

c) Aile bireylerinin her türlü gelirleri toplamı, birey sayısına bölündüğünde kişi başına düşen gelir bir aylık net asgari ücretin 2/3’ ünden az olanlar bakım hizmeti için başvuruda bulunabilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce verilen muhtaç aylığından kimler hangi şartlarla yararlanır?

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara;
a) Sosyal güvencesi olmaması,
b) Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
c) Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
d) Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin Vakıflar Yönetmeliğince belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi halinde muhtaç aylığı bağlanır.
Muhtaçlık aylığı tutarı her yıl değişmekte olup güncel tutarlar www.vgm.gov.tr/sayfa.aspx?Id=14 internet adresinde yer almaktadır.

Engelli devlet memurları nasıl emekli olurlar?

5510 sayılı kanundan önce çalışmaya başlayan ve çalışmaya başlamadan önce usulüne uygun alınmış bir raporla en az %40 engelli olduğunu gösterir raporu bulunanlarla, doğuştan %40 engelli olduğunu gösterir raporu bulunanlar 5400 gün prim yatırmak suretiyle emekli olma hakkı elde edeceklerdir.
İlk kez 01.10.2008 tarihinden sonra kuruma tabi olup memur olanlardan, engel derecesi %50-59 arasında olanlar 5760, %40-49 arasında olanlar 6480 günde emekli olabileceklerdir.

ÖTV muafiyeti hangi araçları kapsamaktadır?

Engellilerle ilgili yurtiçinden sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmaktadır. ÖTV muafiyeti;

a) Motor hacmi ne olursa olsun tüm motosikletleri,
b) Motor hacmi 1600 cm³’ ü geçmeyen binek otomobilleri,
c) Motor hacmi 2800 cm³’ ü geçmeyen ticari taşıtları kapsamaktadır.

Evde bakım hizmeti hangi şartlarda sona erer?

a)     Bakım hizmeti sunulan kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmesi,

b)     Engelliye bakım hizmeti sunan kişinin bakım planını uygulamaması,

c)     Hanedeki aylık toplam gelirin kişi başına düşen miktarının bir aylık net asgari ücretin 2/3’ ünden fazla olması, hallerinde bakım hizmeti sona erer.

İlgili Konular:

Engelli maaşının kesilmesi için nereye ve ne kadar sürede başvurulması gerekir?

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıkların kesilmesini gerektiren haller ortaya çıktığında, bu durumları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na veya bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 90 günü geçirmeden bildirmekle yükümlüdürler.
Aylık alanlardan bir takvim yılı (01.01.xx-31.12.xx) içerisinde toplam süre olarak bir ödeme dönemini ( 3 ay ) aşmayan çalışması bulunanlar hakkında aylık kesme işlemi uygulanmaz.

İlgili Konular:

Engelli Maaşı hangi şartlarda kesilir?

Bağlanan aylıklar, hak sahiplerinin;
a) Ölümü,
b) Türk vatandaşlığından çıkarılması, Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna girmesi,
c) Muhtaçlığının kalkması,
d) Çalışmaya başlaması,
e) Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,
f) Daimi olmayan Engellilik oranının % 40’ın altına düşmesi,
g) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,
h) 18 yaşından küçük olduğu için velisine aylık bağlanan engellinin 18 yaşını tamamlaması,
i) 18 yaşından küçük olduğu için velisine aylık ödenen engelli çocuk ile velisi arasındaki bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi,
j) Sosyal güvenlik kurumlarından malul olmaları nedeniyle ödenmekte olan yetim aylığı veya gelirinin kesilmesi, hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilir.

Sigortalı çalışanlar kaç yılda emekli olur?

Sigortalılık
Başlangıcı
1. Derece
( %80 ve üzeri )
2. Derece( % 60-79 arası) 3. Derece( % 40-59 arası )
05.08.1991 ve öncesi 15 yıl – 3 bin 600 gün 15 yıl – 3 bin 600 gün 15 yıl – 3 bin 600 gün
06.08.1991- 05.08.1994 15 yıl – 3 bin 600 gün 15 yıl, 8 ay – 3 bin 680 gün 16 yıl – 3 bin 760 gün
06.08.1994 – 05.08.1997 15 yıl – 3 bin 600 gün 16 yıl, 4 ay – 3760 gün 17 yıl – 3 bin 920 gün
06.08.1997 – 05.08.2000 15 yıl – 3 bin 600 gün 17 yıl – 3 bin 840 gün 18 yıl – 4 bin 80 gün
06.08.2000 – 05.08.2003 15 yıl – 3 bin 600 gün 17 yıl, 8 ay – 3 bin 920 gün 19 yıl – 4 bin 240 gün
05.08.2003 – 30.09.2013 15 yıl – 3 bin 600 gün 18 yıl – 4 bin gün 20 yıl – 4 bin 400 gün

 

SigortalılıkBaşlangıcı 1. Derece(%60 ve üzeri ) 2. Derece(%50-59 arası) 3. Derece(%40-49 arası )
01.01.2008 – 31.12.2008 15 yıl – 3 bin 700 gün 16 yıl – 3 bin 700 gün 18 yıl – 4 bin 100 gün
01.01.2009 – 31.12.2009 15 yıl – 3 bin 800 gün 16 yıl – 3 bin 800 gün 18 yıl – 4 bin 200 gün
01.01.2010 – 31.12.2010 15 yıl – 3 bin 900 gün 16 yıl – 3 bin 900 gün 18 yıl – 4 bin 300 gün
01.01.2011 – 31.12.2011 15 yıl – 3 bin 960 gün 16 yıl – 4 bin gün 18 yıl – 4 bin 400 gün
01.01.2012 – 31.12.2012 15 yıl – 3 bin 960 gün 16 yıl – 4 bin 100 gün 18 yıl – 4 bin 500 gün
01.01.2013 – 31.12.2013 15 yıl – 3 bin 960 gün 16 yıl – 4 bin 200 gün 18 yıl – 4 bin 600 gün
01.01.2014 – 31.12.2014 15 yıl – 3 bin 960 gün 16 yıl – 4 bin 300 gün 18 yıl – 4 bin 680 gün
01.01.2015 den sonra 15 yıl – 3 bin 960 gün 16 yıl – 4 bin 320 gün 18 yıl – 4 bin 680 gün
İlgili Konular:

Engellilere karşı ayrımcılığı engelleyen bir düzenleme var mıdır?

Engelliler Hakkında Kanunla TCK madde 122’de yapılan değişiklikle Engellilik nedeniyle şahısların ayrımcılığa tabi tutulmaları suç sayılmış ve bu kapsamdaki davranışlar 1 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmıştır.

İlgili Konular:

Engellilere karşı istihdam sürecinde ayrımcılığı önlemeye ilişkin nasıl bir düzenleme vardır?

5378 sayılı Engelliler Hakkında Yasanın 14’üncü maddesinde; “İşe alımda; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde engellilerin aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.

Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engeliyle ilgili olarak diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz. Yine 4857 Sayılı İş Kanununun 5 Maddesi de aynı şekilde işe alımda ayrım yapılamayacağını düzenlemektedir. Aynı zamanda ayrımcılık yapıldığının tespiti halinde işverenin tazminat ödeyeceğini hüküm altına almaktadır.

Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve işyerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işyerleri tarafından yapılması zorunludur. Engellilik durumları sebebiyle işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engellilerin istihdamı, öncelikle korumalı işyerleri aracılığıyla sağlanır. Şeklinde düzenlemeler mevcuttur.

İşverenler iş yerlerinde engellilere yönelik düzenleme yapmakla yükümlü müdür?

a) Memurlar için: “engelli memur çalıştırmak zorunda olan kurum ve kuruluşlar çalışma yerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek, gerekli tedbirleri almak ve engellilerin çalışmalarıyla ilgili özel yardımcı ve destekleyici araç-gereçleri temin etmek zorundadır. Belirli bir mesleği olan engellilerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan engelliler, engel durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait kadrolarda çalıştırılır. Engelliler, engellerini artırıcı veya ek engel getirici işlerde çalıştırılamazlar.

b) İşçiler için: işverenler, işyerlerini, imkânlar ölçüsünde, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işyerleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. Engelliler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek ve engellerini arttıracak işlerde çalıştırılamaz. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri, engellinin durumuna göre belirlenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi gereken engelli memur oranı ne kadardır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dâhil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Engelli istihdamı gerçekleştiren firmalara sağlanan destekler var mıdır?

Engellilerin istihdamı konusunda işverenler için yasal zorunluluk yanında teşvikler de söz konusudur;
a) İşyeri; engelli çalıştırmakla yükümlü ise yükümlülük kapsamında çalıştırdığı engellilerin sigorta priminin işveren payının tamamı,
b) Yükümlülük kapsamının üstünde veya herhangi bir kanuni yükümlülüğü olmamasına karşın engelli çalıştırıyorsa işveren tarafından ödenen sigorta priminin %50 si hazine tarafından karşılanmaktadır.

Hangi işyerlerinin engelli çalıştırma zorunluluğu vardır?

4857 Sayılı iş kanunu; 50 ve üzeri işçi çalıştıran kamu işyerlerinde %4 ve özel sektör işyerlerinde %3 olarak engelli çalıştırma oranı belirlenmiştir.

İlgili Konular:

Kamuya işçi almak için yapılan sınav sonuçlarına itiraz ne şekilde yapılır?

Adaylar, sonuçların tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde sonuçlandırılarak, nihaî karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.

İlgili Konular:

Farklı sosyal güvenlik kurumlarında çalışmaları bulunan kişilerin emekliliği nasıldır?

19Çalışan en son çalıştığı kuruma dilekçe vermek suretiyle farklı kurumlarda bulunan çalışmalarının birleştirilmesini talep etmelidir. Çalışanın hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak emekli olacağı yatırmış olduğu son 7 yıllık primin en fazla hangi kurumdan olduğuna bakılarak belirlenecek ve çalışan son olarak üç buçuk yıldan fazla prim ödemiş olduğu kurumun kurallarına göre emekli olacaktır.

İlgili Konular:

Kamuda işçi olabilmek için girilen sınavlarda adayın puan hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

Adayın başarı puanı; hem yazılı hem de sözlü sınav yapılması hâlinde, adayın KPSS puanının yüzde ellisi, yazılı sınav puanının yüzde otuzu, sözlü sınav puanının yüzde yirmisi; sadece yazılı ya da sadece sözlü sınav yapılması hâlinde adayın KPSS puanının yüzde yetmişi, yazılı veya sözlü sınav puanının yüzde otuzu alınarak hesaplanır.

İlgili Konular:

Kamuda işçi olmak için sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır.

Sınav; katılanların engel grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılır. Sınavın şekli ve soruları, meslekî bilgi ve görevle ilgili bilgi ve becerilerine ilişkin konularda işitme ve/veya dil ve konuşma, zihinsel engelliler için öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle belirlenir.

İlgili Konular:

Kamu ve özel sektörde işçi olmak için ne yapılmalıdır?

Türkiye İş Kurumu’nun herhangi bir birimine şahsen başvurarak kayıt yaptırmak ve ilgili birimle sürekli iletişim halinde olmak gerekmektedir. Türkiye İş Kurumu’nun ilan ettiği açık işler ve kamu kurumlarına alınacak işçiler için yapılacak sınavlar İŞKUR Web ( www.iskur.gov.tr ) sitesinde ve İŞKUR İl Müdürlüklerinde duyurulmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak işe girebilmek için, merkezî sınava (KPSS) girmek gerekmektedir.

İlgili Konular:

Herhangi bir kurumda memur olarak çalışmakta olanlar açılan memurluk sınavına girebilirler mi?

Yönetmeliğin 16. Maddesine göre EKPSS ile atanmış kişiler 2 yıl geçmedikçe tekrar EKPSS puanıyla atanamamaktadırlar.

 

İlgili Konular:

EKPS sonuçları hangi sürede ve nasıl ilan edilir?

Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde adayların puanları ile birlikte ilan edilir ve sonuçlar ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden aday giriş şifresi ve TC. Kimlik nosuyla öğrenilir.

İlgili Konular:

EKPSS’de hangi alanlardan sorular çıkmaktadır?

Yapılan sınav, Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi olarak iki gruba ayrılır ve her iki kısımda;

I. Genel Yetenek Testi
a. Türkçe
b. Matematik

II. Genel Kültür Testi
a. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
b. Temel Yurttaşlık Bilgisi
c. Türk Kültür ve Medeniyetleri
d. Türkiye Coğrafyası
e. Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve
Güncel Sosyoekonomik Konularında sorular yer almaktadır.

İlgili Konular:

Engelli memurların çalışma saatleriyle ilgili düzenleme ne şekildedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli memurlar istemedikleri sürece mesaiye bırakılamayacak ve talepleri halinde çalışma saatleri yani işe başlama işi bırakma ve öğle dinlenmesine ilişkin amirlerince düzenleme yapılabilecektir.

İstihdam ile ilgili yürütülen bir proje var mıdır?

Fiziksel Engelliler Vakfı tarafından 2005 yılından bugüne hayata geçirilen Özümüzle Üretiyoruz Projesi, engelli bireylerin özel sektör kuruluşlarında istihdamını sağlamaktadır. Proje, istihdam projeleri içerisinde gerçekleştirdiği 3402 istihdam ile en büyük istihdam projesi olarak ön plana çıkmaktadır. Proje kapsamında ilk aşamada İŞKUR’a kayıtlı engelli bireyler, vakıf merkezinde  iş potansiyellerini tespit etmek için mülakata tabi tutulmaktadır. İşverenden gelen iş talepleri ve mülakatlarda elde edilen bilgiler doğrultusunda uygun işe uygun aday felsefesiyle adaylar işverenlerle buluşturulmaktadır. Sekiz  dönem boyunca yürütülen proje kapsamında işe kabulü sağlanan engelli birey sayısı 3402’ye ulaşmıştır.

Projeye dâhil olmak için 0212 343 77 77 numaralı telefonla iletişime geçilebilir.

Engellilerin haklarıyla ilgili her türlü bilgiyi nereden öğrenebilirim?

Engellilerin yasal haklarıyla ilgili her türlü bilgiye Fiziksel Engelliler Vakfı bünyesinde kurulan Mutlu Engelli Hattı Çağrı Merkezi’nin 444 60 00 ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Alo Sosyal Yardım Hattı’nın 144 numaralı telefonları aranarak ulaşılabilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

1) Engelli Sağlık Kurulu Raporu, ilgili kurumun sevk etmesi veya engelli vatandaşların doğrudan müracaatıyla Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınabilir. Rapor vermeye yetkili sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığının www.saglik.gov.tr adresinden öğrenilebilmektedir. Sizi sağlık kuruluşuna bir kurumun sevk etmesi gerekmemektedir, siz kendiniz de giderek rapor alabilirsiniz,
2) Engelli raporu almak isteyen Bakanlığın internet sitesinde yer alan her hangi bir sağlık kuruluşuna giderek raporunu alabilecektir.
3) Engelli Sağlık Kurulu Raporu alanlardan ücret talep edilmeyeceği Sağlık Bakanlığı-Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2010/31 sayılı genelgesinde yer almaktadır,
4) 14.01.2012 tarihinden sonra alınmış bir raporunuz varsa Rapor Yönetmeliğinin 2. Maddesinde yer alan istisnalar dışında hiçbir kurum sizden yeni rapor talep edemez.
İstisnalar: (2) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında asker hastanelerince malullük aylığı bağlanacaklar için verilecek Engelli sağlık kurulu raporları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek Engelli sağlık kurulu raporları ve vergi indirimi için istenecek Engelli sağlık kurulu raporlarının nihai kararları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez,
5) İster kurum sevkiyle olsun isterse doğrudan doğruya ilgilisinin müracaatıyla olsun sağlık kuruluşu düzenlediği raporun en az bir suretini mutlaka ilgilisine vermek zorundadır. Çünkü raporda faydalanılması muhtemel tüm haklar yer almaktadır ve ilgilisinin durumuna göre faydalanması gereken tüm haklar için birer suret tasdik edilip kendisine verilmesi gerekmektedir,
6) Rapor almak üzere sağlık kuruluşuna müracaat ettiğinizde eğer size raporu ne için almak istediğiniz sorulursa her hangi bir neden bildirmenize gerek bulunmamaktadır. Zira yeni sistemde Sağlık Bakanlığı raporun formatını belirlemiştir. Bu formatın dışında verilen raporları kesinlikle kabul etmeyiniz. Yeni yönetmelikte mükerrer rapor yasağı bulunduğundan almış olduğunuz rapor her işlemde geçerli sayılacaktır ve yeni rapor almanız yasaklandığından eksik düzenlenen raporlar sizlere sıkıntı doğuracaktır. Bu nedenle aldığınız raporu dikkatle inceleyiniz ve eksik olan hususları zamanında tamamlatınız.
7) Almış olduğunuz raporun oranının düşük olduğunu düşünüyorsanız mutlaka İl Sağlık Müdürlüğü’ne itiraz etmeniz gerekmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü sizi başka bir sağlık kuruluşuna yönlendirecektir. Eğer her iki sağlık kuruluşundan da alınan rapor dereceleri aynıysa rapor kesinleşecek, oranlar birbirinden farklıysa İl Sağlık Müdürlüğü bu defa hakem sağlık kuruluşuna yönlendirme yapacaktır. Bu sağlık kuruluşundan alınan rapor kesin rapordur. İl sağlık Müdürlüğü’ne itiraz edilmeden alınan raporlar mükerrer rapor yasağı nedeniyle geçersiz sayılacaktır.

İlgili Konular: